DOMOV Podmienky prijatia Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.  
Ako treba postupovať pri prijatí do nášho zariadenia
  Žiadosť o uzatvorenie           zmluvy o poskytovaní sociálnej pomoci.
do Domu matky Terezy
Prijímanie občanov do zariadení sociálnych služieb prebieha v súlade so zákonom   č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991   Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Podľa uvedeného zákona poskytuje vyšší územný celok sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo   nepriaznivého zdravotného stavu o. i. aj v Domovoch sociálnych služieb.
K tomu, aby bolo možné poskytnúť sociálne služby v Domovoch sociálnych služieb je   potrebné, aby žiadateľ požiadal o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
Tlačivá „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a „Lekársky nález na   účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ nájdete v ľavej časti tejto stránky alebo si ich môžete vyzdvihnúť osobne na oddelení sociálnych služieb Úradu   Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23 v Banskej Bystrici. 
Dôsledne vyplnenú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 22. tejto žiadosti) a obvodným lekárom vyplnené   a potvrdené tlačivo „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ pošlite na oddelenie sociálnych služieb Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP č. 23, 974 01 Banská Bystrica alebo ich doručte osobne na podateľňu   Úradu Banskobystrického samosprávneho kraja v čase úradných hodín podateľne pondelok až piatok od 8:00 – 15:00 hod. 
Na základe vyššie uvedených podkladov vydá Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja „ Posudok o odkázanosti na sociálnu službu“.
Na základe vydaného posudku vyplní žiadateľ o sociálnu službu tlačivo „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“. „Žiadosť o uzatvorenie   zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ spolu s prílohami (uvedenými v bode 16. tejto žiadosti) a vydaným „Posudkom o odkázanosti na sociálnu službu“   doručí do vybraného zariadenia sociálnych služieb. Zoznam zariadení sociálnych   služieb v Banskobystrickom samosprávnom kraji nájdete v „Sociálnom sprievodcovi“,   ktorý nájdete na webovej stránke www.vucbb.sk
O nástupe žiadateľa do DMT Vás vyzveme najmenej týždeň pred nástupom.
Obyčajne si klienti do nášho zariadenia prinesú:    občiansky preukaz   rozhodnutie o pozbavení na právne úkony s ustanovením opatrovníka        (ak je klient pozbavený práv)     rodný list   zdravotný záznam     kartu poistenca   rozhodnutie o priznaní dôchodku alebo inej dávky, potvrdenie o výplate        dôchodku (vydáva pošta)   osobné ošatenie   drobnosti, ktoré pre klienta majú veľký význam
Zákon č. 448/2008 Z. z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 445/1991 Zb.  
Domáci poriadok
O NÁS Kontakty Fotogaléria Kramická dielňa Textilná dielňa Drevárska dielňa