TROCHU INFORMÁCIÍ
O NAŠOM ZARIADENÍ
"Nechoď za mnou, nemôžem Ťa viesť. Nechoď predo mnou, nemôžem Ti stačiť. Ale poď popri mne a buď mojim priateľom."                                             Albert Camus  
Foto 1, maškarný ples v Misijnom dome za účasti troch DSS
DOM MATKY TEREZY n.o.  je v prevádzke od 4.5. 1992. Zriaďovateľom bola Diecézna charita Banská Bystrica.. Od 8.11.2005, kedy sme boli zaregistrovaný na Krajskom úrade v Banskej Bystrici sme po dohode s Banskobystrickou charitou zmenili právnu subjektivitu a stali sme sa neziskovou organizáciou. Ďalej pokračujeme v našej činnosti pod názvom Dom matky Terezy n. o. ( predtým Dom svätej Terézie ). Sme vlastne nástupníckou organizáciou so štrnásť ročnou činnosťou. Za toto
je v prevádzke od 4.5. 1992. Zriaďovateľom bola Diecézna charita Banská Bystrica.. Od 8.11.2005, kedy sme boli zaregistrovaný na Krajskom úrade v Banskej Bystrici sme po dohode s Banskobystrickou charitou zmenili právnu subjektivitu a stali sme sa neziskovou organizáciou. Ďalej pokračujeme v našej činnosti pod názvom Dom matky Terezy n. o. ( predtým Dom svätej Terézie ) Sme vlastne nástupníckou  organizáciou so štrnásť ročnou činnosťou. Za toto obdobie vykazujeme nepretržite našu činnosť a podľa posledného monitoringu Radou pre poradenstvo v sociálnej oblasti na dobrej úrovni. Objektom budovy je bývalá materská škola a jasle. Správcom budovy je Obvodný úrad v Banskej Bystrici. Majiteľom je štát, resp. Ministerstvo financií.
Naši pracovníci sa pri svojej práci riadia: - vývojovosťou - reflexnosťou - rytmizáciou hybnosti a reči - komplexnosťou - primeranosťou - individuálnym prístupom - názornosťou - prístupnosťou - postupnosťou - aktivizáciou a metódami prispôsobenými mentálne a kombinovane postihnutým klientom, podmienkam a pomerom v Dome matky Terezy: - aktívneho utvárania sociálnych vzťahov - formovania sociálneho prostredia obyvateľa - vhodného organizovania dňa - posilňovania psychiky - zvyšovania odolnosti voči stresu - pozitívnej aktivácii - reedukácie - vysvetľovania - presviedčania - povzbudzovania - trestu a pochvaly - prezentácia výchovných vzorov ....
Náplň činnosti organizácie: Celá činnosť domova je orientovaná na zámer vytvárať dôstojné podmienky pre život zdravotne postihnutého človeka a jeho integráciu do spoločnosti. V niektorých prípadoch aj príprava klientov na samostatný život v chránených bývaniach. Poskytujeme starostlivosť občanovi so zdravotným postihnutím, ktorým je telesné postihnutie, duševné postihnutie a poruchy správania podľa zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnej pomoci.
Vízie Domu matky Terezy: - príprava klientov podľa schopností   na samostatný život - úprava priestorov v ktorých si budú   klienti sami pripravovať stravu - naučiť vybraných klientov   samostatne hospodáriť - komunikácia s úradmi a ostatnými inštitúciami - zapájanie sa do kultúrno- spoločenského diania v meste - integrácia vo všetkých oblastiach - vyhľadávanie pracovných príležitostí
  je v prevádzke od 4.5. 1992. Zriaďovateľom bola Diecézna charita Banská Bystrica.. Od 8.11.2005, kedy sme boli zaregistrovaný na Krajskom úrade v Banskej Byst po dohode s Banskobystrickou charitou zmenili právnu subjektivitu a stali sme sa neziskovou organizáciou. Ďalej pokračujeme v našej činnosti pod názvom Dom matky Terezy n. o. ( predtým Dom svätej Terézie ). Sme vlastne nástupníckou organizáciou so štrnásť ročnou činnosťou. Za toto
Dom matky Terezy poskytuje svojim klientom:  nevyhnutnú starostlivosť, ktorou je: stravovanie,  bývanie ,zaopatrenie  Ďalej poskytujeme: výchovu, poradenstvo, záujmovú činnosť,kultúrnu  činnosť, pracovnú terapiu,rekreačnú činnosť,  rehabilitačnú činnosť a zdravotnícku starostlivosť
odd. ženy
odd. muži
odd. “C”
odd. CHB
IČO: 42000068      Číslo účtu: 2102473553/0200
Keramická dieľňa
Textilná dieľňa
Drevárska dieľňa
Dieľňa šikulka
Učebňa
DOMOV KONTAKTY 13 KOMNATA FOTOGALÉRIA